Village Panchayat Names of BUHANA,JHUNJHUNU,RAJASTHAN

1.JHUNJHUNUBUHANA35328BADBARबडबर
2.JHUNJHUNUBUHANA35330BHALOTHभालोठ
3.JHUNJHUNUBUHANA35329BHESAWATA KHURDभैसावता खुर्द
4.JHUNJHUNUBUHANA35331BHIRRभिर्र
5.JHUNJHUNUBUHANA35332BUHANAबुहाना
6.JHUNJHUNUBUHANA35333DHADHOT KALANढाढोत कलां
7.JHUNJHUNUBUHANA35334DHANI BHALOTHढाणी भालोठ
8.JHUNJHUNUBUHANA35335DHOOLWAधुलवा
9.JHUNJHUNUBUHANA35336DUMOLI KALANडुमोली कलां
10.JHUNJHUNUBUHANA35337DUMOLI KHURDडुमोली खुर्द
11.JHUNJHUNUBUHANA35338GADAKHERAगाडाखेडा
12.JHUNJHUNUBUHANA35339GHARDANA KALANघरडाना कलां
13.JHUNJHUNUBUHANA35340GHARDANA KHURDघरडाना खुर्द
14.JHUNJHUNUBUHANA35341GHASEDAघसेडा
15.JHUNJHUNUBUHANA35343GUNTEEगुन्ती
16.JHUNJHUNUBUHANA35342GURJARWASगुर्जरवास
17.JHUNJHUNUBUHANA35344HEERWAहीरवा
18.JHUNJHUNUBUHANA35345JHANJHAझांझा
19.JHUNJHUNUBUHANA35346JHARODAझारोडा
20.JHUNJHUNUBUHANA35347KAJLAकाजला
21.JHUNJHUNUBUHANA35348KALAKHARIकलाखरी
22.JHUNJHUNUBUHANA35349KHANDWAखान्दवा
23.JHUNJHUNUBUHANA35350KHANPURखानपुर
24.JHUNJHUNUBUHANA35351KUHARWASकुहाडवास
25.JHUNJHUNUBUHANA35352LAMBI AHIRलाम्‍बी अहीर
26.JHUNJHUNUBUHANA35354MAKROमाकडो
27.JHUNJHUNUBUHANA35355MOI SADDAमोई सदा
28.JHUNJHUNUBUHANA35356MURADPURमुरादपुर
29.JHUNJHUNUBUHANA35357PACHERI KALANपचेरी कलां
30.JHUNJHUNUBUHANA35358PACHERI KHURDपचेरी खुर्द
31.JHUNJHUNUBUHANA35359PANTHROLIपांथडोली
32.JHUNJHUNUBUHANA35360PUHANIAपुहानियां
33.JHUNJHUNUBUHANA35361RAIPUR AHIRANरायपुर अहीरान
34.JHUNJHUNUBUHANA35362SANTORसांतोर
35.JHUNJHUNUBUHANA35363SANWALODसांवलोद
36.JHUNJHUNUBUHANA35364SHAHPURशाहपुरा
37.JHUNJHUNUBUHANA35353SHYAMPURA MAINANAश्यामपुरा मैनाना
38.JHUNJHUNUBUHANA35365SINGHANAसिंघाना
39.JHUNJHUNUBUHANA35366SOHALIसोहली
40.JHUNJHUNUBUHANA35367SULTAN AHIRANसुलताना अहीरान
41.JHUNJHUNUBUHANA35368THALIथली
42.JHUNJHUNUBUHANA35369UDAMANDIउदामण्‍डी

Report printed on 28/04/2015
National Panchayat Directory,Panchayat Informatics Division,NIC