Village Panchayat Names of BAP,JODHPUR,RAJASTHAN

1.JODHPURBAP35616BADI SIDबडीसीड
2.JODHPURBAP35617BAPबाप
3.JODHPURBAP35618BAROOबारू
4.JODHPURBAP35619BAWARI KALLANबावडी कलां
5.JODHPURBAP35620BOOGADIबुगडी
6.JODHPURBAP35621CHAKHUचाखू
7.JODHPURBAP35622CHAMPASARचाम्‍पासर
8.JODHPURBAP35623CHARNAIचारणाई
9.JODHPURBAP35624CHEEMANAचि‍माणा
10.JODHPURBAP35625DEDASARIदेदासरी
11.JODHPURBAP35626GHANTIYALIघंटि‍याली
12.JODHPURBAP35627GHATORघटोर
13.JODHPURBAP35628JAISALAजैसला
14.JODHPURBAP35629JAMBAजाम्‍बा
15.JODHPURBAP35630JODजोड
16.JODHPURBAP35631KALYAN SINGH KI SIDकल्‍याणसि‍ह की सीड
17.JODHPURBAP35632KAN SINGH KI SIDकानसि‍ह की सीड
18.JODHPURBAP35633KANASARकानासर
19.JODHPURBAP35634KELANSARकेलनसर
20.JODHPURBAP35635LUNAलूणा
21.JODHPURBAP35636MALARमलार
22.JODHPURBAP35637MOTAIमोटाई
23.JODHPURBAP35638NANEUननेउ
24.JODHPURBAP35639NOKHARA BHATIYAनोखडा भाटि‍यान
25.JODHPURBAP35640NURE KI BHURJनुरे की भुर्ज
26.JODHPURBAP35641RANERIराणेरी
27.JODHPURBAP35642ROHINAरोहि‍णा
28.JODHPURBAP35643SANWARA GAONसांवरागांव
29.JODHPURBAP35644SHEKHASARशेखासर
30.JODHPURBAP35645SURPURAसुरपुरा
31.JODHPURBAP35646TEKRAटेकरा
32.JODHPURBAP35647TEPUटेपू

Report printed on 21/04/2015
National Panchayat Directory,Panchayat Informatics Division,NIC